top of page

Student 
Resources


Discipline. Respect. Practice

Dojo Kun Japanese
Dojo Kun with Translations

 • Hitostu Jinkaku kansei ni tsutomuru koto
  一、人格完成に努むること
  Seek perfection of character​

 • Hitostu Makoto no michi o mamoru koto
  一、誠の道を守ること
  Be sincere

 • Hitostu Doryoku no seishin o yashinau koto
  一、努力の精神を養ること
  Put maximum effort into everything you do

 • Hitostu Reigi o omonzuru koto
  一、礼儀を重んずること
  Respect others

 • Hitostu Kekki no yuu o imashimuru koto
  一、血気の勇を戒むること
  Develop self-control

bottom of page